Οι γεννηθέντες τον Νοέμβριον διακρίνονται διά το πνεύμα των. Είναι προσεκτικοί αλλά πολύ ευπαθείς και ευερέθιστοι και παράφοροι. Έχουν μεγάλην κλίσιν προς την γυμναστικήν και τας ασκήσεις, το κυνήγιον και την ιππασίαν. Είναι εργατικοί, φιλοδίκαιοι και επιεικείς. Αι γυναίκες ζωηραί, πνευματώδεις και φίλαυτοι, ισχυρογνώμονες, απολυταρχικαί, δεσποτικαί. Αγαπούν τα ταξείδια και τας εξοχάς, απρόθυμοι εις τους έρωτας.

 

Οι γεννηθέντες τον Δεκέμβριον είναι εν γένει ζωηρού χαρακτήρος, και λίαν οργίλου. Είναι αμνησίκακοι, αμερόληπτοι, εργατικοί αλλά πολύ ευκόλως αποθαρρύνονται. Έχουν μεγάλην ευστροφίαν πνεύματος, είναι φύσει ειλικρινέστατοι και υπάκοοι εις τους ανωτέρους των. Αι γυναίκες είναι πολύ φιλόστοργοι, μειλίχιαι και μετριόφρονες. Δεν υπακούουν εις τας ιδιοτροπίας των ανδρών και γνωρίζουν να επιβάλλωνται. Έχουν χαρακτήρα τολμηρόν και είναι καλαί σύζυγοι και καλαί μητέρες. 

* * *

Οι ανωτέρω πληροφορίες για τους γεννηθέντες κατά μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο είναι επιστημονικώς εξακριβωμένες και πλήρως τεκμηριωμένες. Προέρχονται από τον Πανελλήνιο Καζαμία του έτους 1937 του εκδοτικού οίκου «Αύρα» των Σπυρ. και Ξενοφ. Λιναρδάτου. Αν δεν πιστεύετε, μπορείτε να έρθετε στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης να διαβάσετε τον Πανελλήνιον Καζαμία, καθώς και εκατοντάδες άλλα ημερολόγια και καζαμίες από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 21ου. Αλλά κι αν πιστεύετε, πάλι ευπρόσδεκτοι είστε. 

Υ.Γ. Όσον αφορά τις γεωργικές εργασίες, αν δεν φυτέψατε ήδη τα σπαράγγια σας, αργήσατε: έπρεπε εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, όπως επισημαίνει ο Καζαμίας Ερμού 1939 του Μ. Σαλίβερου. Προφταίνετε ωστόσο να ψεκάσετε τη βερικοκιά σας με βορδιγάλλειο πολτό. Κάτι είναι κι αυτό.